Hausmeister

The portal we’ve created represents and combines in a unique way all of the five courses the company aims to achieve.

As they are all quite different and complex, each one could represent a separate website, but in our case we’ve managed to combine all these in a logical way, clearly structured and easy to navigate.

Following the mission of Hausmeister to save time and stressful situations for its clients, the website provides a variety of useful tools:

·         A contact form one can use to ask for renovation or repair costs, which also shows when the client may be visited;

·         A request  form where clients can choose the desired interior design service, for a concrete room/place;

·         Calculator of costs for different types of services;

·         Loan calculator and a fill-in form, where clients can apply for a loan online;

·         A selector with ready-made solutions is available according to the area and price range a client provides.

All tools are placed in an all-the-time-visible block of tools on the website.

 

The website has a modular structure and every single page may be arranged in a way the administrator decides. The content is extremely rich in all of the three language versions. The design is responsive.Хаусмайстер АД е модерна компания, която използва използвайки водещ немския опит и стандарти, за да предлага на динамичните градски клиети цялостни строителни, финансови и застрахователни решения за дома и офиса.
 
Разработеният от нас портал обединява и представя по индивидуален начин петте направления, в които се развива компанията.
Тъй като те са разнородни и достатъчно комплексни, то всяко едно от тези направления в друг случай би могло да представлява отделен сайт. В настоящия проект обаче те са добре подредени, лесно достъпни, логически ясно изградени  и стилистично хомогенни.
 
Следвайки основната мисия на Хаусмайстер „да спести времето и стреса на своите динамични и заети клиенти”, сайтът е изпълнен с множество полезни инструменти:
- удобна форма за заявка за оглед за ремонт, индикираща времеви диапазон за посещение;
-          заявка за оределен вид услуга в областта на интериорния дизайн, насочена към конкретно помещение;
-          калкулатор за ремонт, насочен към различни категории услуги;
-          кредитен калкулатор и форма за кандидатстване за кредит онлайн,
-          селектор за готови решения, представящ резултати съгласно зададена квадратура и ценови диапазон.
Всички тези инструменти, освен че са разположени в страниците на направлението, за което се отнасят, са удобно поместени и в блок с инструменти – постоянно видим на сайта.
 
Сайтът е изграден на модулен принцип, така че всяка една страница може да се изгражда и моделира от администратора по индивидуален начин, съдържанието е впечатляващо богато и в трите езикови версии, дизайнът е адаптивен.  
Project tags Share this project
Project information